Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Lehet-e kettős állampolgár a mossados zsidó?

NaplóKét felismerésem is van, amit most megosztok veletek, hátha rosszul látom. Az egyik a kettős állampolgárságról szóló szavazással kapcsolatos. Megértettem, hogy nem csak az volt a célja, hogy a betelepített és eztán honosítani szándékozott kazároknak szólt mindez, hanem a parlamenti képviselőknek is, ugyanis ez hitelesítené a sok hazaáruló kutyafattyat. Miért volt ilyen sürgős? Tán ezért?
2009. szeptemberében az összes párthoz eljuttatott kérdésemben kértem számon, hogy kik a duplikált személyiségű zsidók a soraik közt, de csak az SZDSZ-es Retkes válaszolta, hogy ő nem az, viszont a többiek nevében nem nyilatkozhat.


Tisztelt Házelnök és parlamenti pártok frakcióvezetői!

Az utóbbi évek, hónapok és napok történései abba az irányba mutatnak, hogy Magyarország megszűnt jogállamként működni. Az „igazságszolgáltatás” látszata is csődöt mondott, a közbiztonság minden kritikán aluli. Gazdaságilag padlón van a nemzet (nem a gazemberek, csak a nemzet) és olyan morális válságot élünk meg, amikor minden bizonytalan, s nap mint nap derül fény újabb milliárdos csalásokra, sikkasztásokra, amelyeknek hátterében és előterében is „köztiszteletben álló” politikus, közéleti személyiség található. Miközben a háttérből, Mossad-os irányítással szított, magukat politikusoknak nevező maffiózók öletnek le embereket és szítják az etnikai feszültséget, azt lehet érzékelni, tapasztalni, hogy izraeli és zsidó érdekeltségű cégek, személyek épülnek be minden stratégiai rendszerünkbe és uralják azt. A „magyar” kormány és parlament sem kivétel ezen megállapítások alól, sőt az is feltételezhető, hogy az ország kirablása és a magyar népesség kiirtása (most éppen egy manipulált „védőoltáson” keresztül is) az ott lévő beavatott személyek jóváhagyásával, aktív együttműködésével zajlik. Nincs hadseregünk és nincs már rendőrségünk sem, mert zsebben vannak és leszervezés alatt állnak. A 2007-es Simon Peres-i kijelentés megvalósulását lehet érzékelni. Zsidók vásárolják fel földjeinket, vizünket, készleteinket és döntéseikkel pecsételik meg a magyar nemzet sorsát. Nyílt magyargyűlölet zajlik az országban a, a zsidó kézben lévő média asszisztálása közepette. A cigánygyilkosságokat kitervelőket és végrehajtókat most sikerült dekonspirálnunk, de helyette zajlik a nemzetközi feszültség-keltés, hogy szétzilálják a még megmaradt emberi rendet az országban. Információim szerint, a teljes gazdasági csőd, a magyarság tönkretétele és kiirtása a cél, miközben zsidó betelepítés zajlik az országba, és az izraeli haderő már most is jelentős eszköz és élő erő bevetésére lenne képes, ha magyar nemzet öntudatos rétege az ország védelmére kelne. Hazaárulókkal van tele a Parlament és a sok stratégiai cég vállalat, hivatal. Neveket akarok hallani! Nem a kollektív bűnösség megállapítása miatt, hanem, hogy tudjuk, kitől és mire is lehet számítani!

Felszólítom Önöket, hogy azonnali hatállyal tegyék nyilvánossá és a sajtóban, „közszolgálati” médiában közöljék le a magyar nemzetet képviselni hívatott közszolgák neveit, akiknek kettős, esetleg többszörös állampolgárságuk is van, feltüntetve állampolgárságuk jellegét és keltezését.

Nevezzék meg, ki, mikortól lett és milyen állampolgár a magyaron kívül!

Ez megkerülhetetlen kötelességük a magyar nemzet megmaradása, a morális, politikai, gazdasági és társadalmi helyzet normalizálása tisztázása céljából!
Alább mellékeltem egy hivatalos állásfoglalást, amely azt mondja ki, hogy ezek az adatok közérdekűnek minősülnek, tehát kiadhatóak, sőt, azok nyilvánosságra hozatala nem megkerülhető.
Kérem a fent nevezetteket, felszólításomnak mihamarabb tegyenek eleget! Egy előrehozott választások esetén már minden magyar állampolgárnak tudnia kel, hogy akire szavazatát leadni kívánja, annak még hová húz a szíve, s mennyire várható el tőle a nemzet érdekének képviselete, felemelkedésünkért való hatékony küzdelem.

Levelem nyílt, azt nem csak az érintetteknek küldöm meg.


2009-09-03
Posta Imre


Itt a melléklet is!

Ügyszám: 975/K/2008-3.Tisztelt xy!


Beadványában Ön arról kér állásfoglalást, hogy közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül-e az az adat, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésében mandátummal rendelkező képviselők a magyar állampolgárság mellett rendelkeznek-e más állampolgársággal.

Az üggyel kapcsolatos álláspontom a következő:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. § 4. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

E fogalomból egyértelműen következik, hogy bármely személy állampolgárságára vonatkozó adat személyes és nem közérdekű adat.

Az Avtv. 2. § 5. szerint közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. A közérdekből nyilvános adat fogalomkörébe egyaránt tartozhat személyes adat és jogi személyeknek nem a közszféra kezelésében lévő adata. Ez utóbbira példa a cégek olyan, a saját birtokukban lévő adata, amely közpénzek felhasználásával függ össze.

Jelenleg számos olyan törvény létezik, amely meghatározott személyes adatokat közérdekből nyilvánossá tesz. 2005-ben az adatvédelmi törvény maga határozott meg egy ilyen adatkört. A 19. § (4) bekezdés ugyanis kimondja, hogy ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az országgyűlési képviselők a választópolgárok felhatalmazása alapján közfeladatot ellátó személyek, akiknek a feladatkörével összefüggő adatai – néhány, törvényben szabályozott esetet kivéve – nyilvánosak.

A közfeladatot ellátó személyek közül az országgyűlési képviselők munkáját jellemzi a legnagyobb nyilvánosság. Az Avtv. idézett rendelkezésén túl ezt garantálják az Országgyűlés működését és a képviselők tevékenységét szabályozó egyéb normák (mindenek előtt a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Házszabály, a képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény).

E nyilvánosságnak azonban határai vannak, hiszen a jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó személyek, így az országgyűlési képviselők számára is biztosítani kell a magánéletük és a magánszférájukba tartozó személyes adataik védelmét.

Ön levelében azt írja, hogy „fontos annak ismerete, hogy a népszuverenitás legfőbb letéteményeseként eljáró országgyűlési képviselőt az állampolgári hűség kizárólag a Magyar Köztársaság, vagy egyidejűleg más szuverén állam felé is köti. Az adott képviselő-jelölt kizárólag magyar, vagy többes állampolgárságának ténye a választópolgárok számára fontos információt jelent, hiszen az egyéni képviselő választásakor a választópolgár a jelölt programja mellett eddigi tevékenységéről is dönt a politikai felelősség elvének megfelelően. A politikai felelősség tágan vett fogalmi körébe pedig az is beletartozik, hogy az adott jelölt a Magyar Köztársaság ’köz’-e mellett viseltet-e elkötelezettséget más szuverén állam és annak ’köz’-e felé.”

Az állampolgárság mint jogintézmény a természetes személyeknek egy bizonyos államhoz fűződő, elsősorban jogi kapcsolatát testesíti meg: a jogszabályok által garantált jogok és előírt kötelezettségek teljességét jelenti az érintett számára. Az állampolgárság többnyire az adott nemzetiséghez való tartozást is jelenti egyben.

Az országgyűlési képviselők közjogi pozíciójából és az állampolgárok általi közvetlen választásából következően indokolt, hogy a tevékenységükkel összefüggő személyes adataik széles köre megismerhető legyen a választópolgárok megalapozott döntésének előfeltétele, hogy a képviselőjelöltek korábbi politikai, közéleti tevékenységét, annak motivációit a lehető legszélesebb értelemben megítélhessék.

Az Alkotmánybíróság 60/1994. (XII. 24.) AB határozata szerint „…az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata, hogy a demokratikus államélet és közvélemény érdekében az állami tisztségviselők és más közszereplő politikusok alkotmányosan védett magánszférája másokénál szűkebb; különösen ki kell tenniük magukat mások kritikájának.” A kettős állampolgárság az adott személy számára nemcsak több jogosultságot, de esetleg több kötelezettséget is jelent, mely utóbbiak teljesítése befolyással lehet képviselői feladatai ellátására is. Ennyiben olyan személyes adatról van szó, amely a köztevékenységgel összefügg.

A képviselők esetében a kettős állampolgárságra vonatkozó adat nem tekinthető kizárólag a magánélet részének, az ilyen adat nyilvánossága nem sérti az érintett magánszféráját, személyes integritását, ezért nem indokolt a személyes adatok védelmére vonatkozó, az Alkotmányban és az Avtv.-ben lefektetett szabályok alkalmazása.[1][1]

Az Ön által felvetett kérdésre a válaszom tehát az, hogy az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságára vonatkozó adat az Avtv. 19. § (4) bekezdése körébe tartozó, közérdekből nyilvános személyes adat. Ez azt jelenti, hogy a képviselők állampolgárságára vonatkozó tájékoztatást az ilyen adatot kezelő szervek és maguk a képviselők mint közfeladatot ellátó személyek is kötelesek bárki számára megadni.Budapest, 2009. áprilisÜdvözlettel:


dr. Jóri AndrásDe amíg a levelet kerestem, több érdekes egy évvel ezelőtti írásomra is rábukkantam! Hogy mik vannak?


Bejelentés a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz
|
Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Több mint fél éve megtett bejelentésemre semmilyen választ nem kaptam önöktől, de ez természetes is, mert ahogy értesültem róla, ez a hivatal sem a törvényben foglalt munkáját végzi már jó ideje. Bár tévednének a forrásaim, de erre önök gyakran rácáfolnak.
Örömmel jelentem, hogy a napokban sikerült fényt deríteni a korábbi bejelentésemben szereplő (a rendőrségnél szolgált és ott elég nyílt agitációt folytató) ZULU10 néven kommunikáló személy kilétére. A MOSSAD-os kapcsolatainak bizonyítása nem az én dolgom. Itt az alábbi cikk és minden, amit az emberről tudni kell, de ha információra van szükségük, szeretettel fordulhatnak hozzám is ebben, és a többi ügyekben egyaránt. Itt az az olvasói levél, amely korábbi állításaimat alátámasztja. Ha az említett srácot lenyomozzák, egyenesen a MAZSIHISZ-hez juthatnak el, rokoni szálakon keresztül.

Jövőnk.info: Olvasónknak sikerült azonosítania a Posta Imre által "elhíresült" mossados rendőrt!

Vajon mennyi beszervezett tagja van még a rendőrségen és a honvédségnél, egyéb szervezeteknél a MOSSAD-nak? Önök között hányan vannak beépítve? Beszélik, hogy 2006. októberében is itt volt egy komoly izraeli csapat (több száz, de minimum 150 fő), amelynek vezetői stábja a MAZSIHISZ központjában székelt. A tegnapi tüntetésen is volt arra utaló jel, hogy az azonosítóval nem rendelkező „rendőrök” nem is beszéltek magyarul. Állítólag a MAZSIHISZ-nek külön NBH-s kapcsolattartója is van. Tényleg van? Kicsi zsidó kiváltságosok mászkálnak közöttünk úgy, hogy erről a nagy többségnek fogalma sincsen? Ferihegyen mindenféle pozitív diszkriminációnak ki vannak téve a zsidó beutazók, és lakótelepek épülnek a számukra az országban sok helyen, de kiváltképpen a vízparti területeket kedvelik (a konkrétumoknak járjanak utána, de ha kell, segítek). A magyarországi ingatlan (építőipari befektetések) piac 75%-a izraeli befektetők kezében van, s mindehhez kormányzati támogatást, fedezetet kapnak. A kormány hazaáruló bűnözői körből áll, akiket önök jól ismerhetnek már.
A volt laktanyákat, reptereket ezek az izraeli vállalkozók vásárolják (ták) fel és ezen helyek némelyikén érdekes fejlesztések, munkálatok, repülőgép és teherautó mozgások észlelhetők. Sokak szerint drog-, fegyver- és embercsempészet zajlik ezeken a helyeken (a konkrétumokat később). Táborfalván is olyan beruházások történtek, amelyek a csak látszat kedvéért fenntartott MH miatt nem indokoltak, és elég okom van feltételezni, hogy a volt orosz laktanya területén a föld alatt kiépített rakétasilóban más is van, mint dohos levegő és üregi nyulak ( a terület be van kamerázva, és szemtanú elmondása szerint a siló biztosan nem üres). Több ilyen hely is van az országban, ahonnan az a hír járja, hogy egy közeljövőben bekövetkező zsidó invázió biztosítását előkészíteni hívatott izraeli fegyveresek és haditechnikai eszközök bázisául szolgál. Az NBH-ról beszélik, hogy ott is minden második ember zsidó és potenciális ügynök. Kéretik ennek utána járni! A parlamenti képviselők 65%-ról szóló szóbeszéd szerint, kettős állampolgárságú magyarok, vagy zsidók!
Ugyanez vonatkozik a minisztériumok és az össze stratégiai intézmény, intézet vezetőségére is. A MTA tagságának elzsidósítása közismert, bár nem bizonyított tény. A média tulajdonosai és lassan már a szereplői vonatkozásában is komoly arányú zsidó reprezentativitás érzékelhető, és a tendencia fokozódik. Az In-Kal már ott van minden stratégiai ponton. Úgy tudom, hogy az iwiw hazai oldalát is ők felügyelik, mert megvették (ott lehet adathalászni, hálózatok kapcsolati térékét felrajzolni).Nézzenek csak utána a dolognak, mert nem fognak csalódni a szervezet agresszivitásában, de nehogy a végén megint a MOSSAD-nál kössenek ki. Már Szabó Máté is elítélőleg szólt a rendőrségi jogkörök In-Kal-os bitorlása miatt. Nem tudom önök mit is csinálnak azon túl, hogy némely tagjuk (infóim szerint) a saját pecsenyéjét sütögeti a szervezet égisze alatt. A zsidó betelepülés és a MOSSAD-os tevékenység nem vicc. Úgy értesültem, hogy cigányokat gyűjtenek össze és képeznek fegyverhasználatra, magyarellenességre, egy közeli jövőben tervezett etnikai konfliktus gerjesztése céljából (ezt nekem cigány prominens is megerősítette). A cigány és más nációjú maffia szabadon mászkál fegyveresen az ország területén és tudtommal nagyon sok rendőri vezető, beosztott tud erről és vagy aktívan,vagy passzívan, de támogatja ezt a tevékenységet. Kiskunlacháza, Szigethalom, Veszprém…, de nem is sorolom a helyszíneket, hiszen mindennek a felderítése és felgöngyölítése nem az én dolgom.
Aztán itt van egy másik érdekes eset is. Egy számomra eljuttatott tanúvallomási jegyzőkönyv szerint egyik volt rendőr főkapitányság vezetője, majd későbbi belügyminiszter még hadnagy korában a KGB-be lett beszervezve. Ez a jegyzőkönyv a most megjelent OLAJOS AKTÁK feketén-fehéren könyvemben is szerepel (Pest Megyei Bíróság 5.B.126/2000/270. szám). Információim szerint a magyarországi zsidó fiatalok számára több szervezet sok millió forintos költséget biztosít ahhoz, hogy Izraelben megkaphassák a nyelvi, ideológiai és katonai kiképzést, majd hazatelepülve beépülhessenek a láthatatlan saját titkosszolgálati rendszerükbe. Ismerősöm egyik példaképpen a SZOHNUT-ot nevezte meg, aki ilyen legális és valószínűleg államilag, magyarok pénzén finanszírozott támogatással hajtja végre a rá szabott feladatot.
Arról is értesültem, hogy önök le akarják priorálni az MH állományát. Kérdés csak az, hogy a magyarokat akarják kiszűrni, vagy a zsidó telepesek már beépült kollaboránsait. Meglátásom szerint a magyarokkal van baja a szervezetnek, de lehet, hogy tévedek (nem szoktam). Még múlt évben az izraeli haderő főrabbija vizitálta meg a magyar csapatokat, gondolom a MH legnagyobb örömére…Nem tudom, hogy a katonai hírszerzést már hányszor vették meg kilóra a zsidók és az IH –ban ugyan dolgozik-e még magyar, s ez a kérdés önökre is vonatkozik, hiszen minden ilyen hivatal vezetője szintén zsidó (tudtommal). Egyre többen beszélik, hogy Szilvásy neve megkerülhetetlen a Rendőrszékházra leadott, Kalasnyikovval elkövetett sorozattal kapcsolatosan. A rendőri vezetők ügyeiről is mondhatnék pár dolgot, no meg régi belügyi szakszervezetis vezetők identitásáról, kapcsolataikról, de minek? Ha van még önök között magyar, aki nem adta el a lelkét sem a MOSSAD-nak, sem FSZB (KGB)-nek, az tehetne még valami hasznosat azért, hogy az előre látható fegyveres akciók bekövetkezését elkerülhessük.
Tudom jól, hogy van arra terv, hogy ha a nemzet színe-java rájön arra, hogy valójában az ország a maffia kezében van, akkor kirobbantják a cigány-magyar etnikai harcot, s a zsidó főkolomposok behívhatják a NATO-t „rendet tenni”. Ez a helyzet nem áll tőlünk túl távol, s ennek bekövetkezése elkerülésének érdekében kérem a segítségét, bár eddigi teljesítményük alapján fölöslegesen.
Folytathatnám még, de az az érzésem, hogy sem ez a hivatal, sem az összes többi nem az aminek látszik, s a benne dolgozók sem azok, aminek mondják magukat. Reményeim szerint észhez térnek és még a vég előtt megkezdik az öntisztulást és elkezdik végre a magyar nemzet szolgálatát! Ha mindehhez segítséget igényelnek, állok rendelkezésükre! Adataimat a rólam készült dossziéjukban megtalálják!

Legyenek hívek esküjükhöz!
Posta Imre
(postaimre.tk)
2009. április 15.Kedves Megvezetettek!

Csak a szokásos témában írok megint. Legutóbbi előadásomon egy felszólaló nemzetbiztonsági kockázatnak emlegette a zsidók azon szokását, hogy évente tett esküjükkel semmisnek tekintik az abban az évben a gój-oknak tett esküjüket! Nos, én szeretném azt tudni, hogy menni zsidó van a közigazgatási vezető pozíciókban, gazdasági szerveknél, fegyveres erők vezetői között… Önök nem kíváncsiak? Felfogták egyáltalán miről van szó? Javaslom, olvassák az alábbi írást, és okuljanak!

Áldás békesség!

Posta Imre


Kedves NBH-s (meg)vezetők és (meg)vezetettek!
Az alább megküldött naplóbejegyzéseimet (gondolom) olvasták már. A www.postaimre.com oldalt azóta folyamatosan támadják. Gondolom, ehhez az NBH-nak semmi köze. Pedig jó lenne, ha lenne. Nem tudom, hogy Draskovics most éppen mit manipulál, de szóljanak már rá, hogy ne rontsa a saját üzletét. Ha kiiktatják az oldalamat, akkor hogyan fogok fegyveres harcra buzdítani így? Legalább maga ellen ne tegyen, ha már ennyire tehetős ez a dalia. Azt gondolom, hogy pontosan tudják azt is, hogy a telefonom tarifáját a szolgáltatóval leegyeztették. Kérem, szóljanak már oda is (pannon), hogy vegyék le az emelt díjas tarifát és térítsék vissza a megkárosítottaknak (ma a fiam egy elég gyanús esetet tapasztalt) az így esetlegesen okozott kárt. A lehallgatás természetesen maradhat, mert jó tudni, hogy ha valaki megfenyeget, akkor az egyenesen a hálózatba mondja a vallomását. Még valamit! Az alábbi bejegyzésekben szereplő forrásomat ismerik, mert vendégeskedett néhány meghatározhatatlan identitású, parancsot teljesítő, állítólag magyar NBH-s srácnál. Információim szerint, megpróbálták beszervezni. Nem értem, engem miért nem kérdeznek meg. Éppen anyagi nehézségeim vannak és jól jönne egy kis Magyarországról (is) kilopott és izraeli pénznek feltüntetett holokausztos apanázs. Szóval, beszéljük meg a feltételeket. Ha kettős ügynök vagyok, akkor dupla gázsi jár?
De komolyra fordítva a szót: azért vagyok ennyire szarkasztikus, mert semmire nem tartom ezt a csapatot. Hagyták, hogy idáig fajuljon a helyzet, és ennek súlyos ára lesz. Ez talán nem is baj, hogy aki még észhez térhet, az lépjen végre a törvényesség oldalára, a többiért pedig majd mondunk egy imát. Az alábbi írások szövegét nem kell komolyan venni! Kiderül úgy is, hogy mennyire vannak már a beépülve a cionista rendbe. Most jön csak a „Ki, mit tud?”
Kedves Önérzetes NBH (és egyéb para-titkosszolgálatok), az Isten legyen irgalmas az ott zsoldosként tengődőkhöz!
Áldás, s békesség!
Ui.: A Benczének írt levelet komolyan gondoltam. Még a nagy cigányméltatás közepette is igényt tartok a 100 milliós célprémiumra. Szóljanak pár jó szót az érdekemben, ha kérhetem. Bencze ugyanis már régen elveszítette a fonalat, ezért segíteni kell neki, hogy bírja cérnával. Ja, és még valami! Információim szerint nem csak rám, hanem Szima Juditra is nyomulnak de nagyon. Látatlanban kiosztanék a csapatukban fejenként 10 évet (tisztelet a kivételnek). Legyenek már észnél! Tudom, hogy abból élnek, hogy kompromittáló anyagokat gyűjtve, véletlen jutnak zsaroló pozícióba ezáltal jó néhányan. Nem kellene ezen a praxison változatni? Már csak azért is, mert hosszú távon mindez káros a lelki és a testi egészségre, hanem azért is, mert ha fordul a kocka, akkor az elnézést nem tőlem kell majd kérni (én humanista vagyok)! Vigyázzanak tehát erre az országra, Magyarországra! Egy van belőle a világon, és egyelőre még magyarok lakják többségben, nem cigányok és zsidók! Ha ez változik, akkor az önök hivatali munkaideje is meg fog változni!

Ahhoz, hogy a térképet átrajzolni érdemes legyen, át kell alakítani a tájat!
2009-08-24
Szombaton délután a két nagyobb gyermekemmel és barátommal (alkalmi családi testőr) visszamentünk Bösztörre, és jól éreztük magunkat. Éjjel eláztunk ugyan a sátorban, de vasárnap így is bírtam, mintegy 2 órai alvással. Az idő lassan verődött és volt egy extra előadásom is, mert Szima Juditnak közbe jött valami, ezért az ő számára fenntartott időben is én szájaltam. Talán meglesz a felvétel is, mert a helyi TV kinn volt és mindent felvett. Később a feleségem is kijött Marcival és egészen a zárásig, a kiáltvány közreadásáig ott maradtunk. Ja és vettem egy remek, kovácsolt kést is.

A folklór mellett nagyon hasznos és tanulságos volt az a csapatépítő mechanizmus, amit ott tapasztaltam. Persze nem ment minden (és eztán sem fog) zökkenőmentesen, de egy biztos, Vukicsék olyat vállaltak, amit ebben az országban emlékezetem szerint még soha senki, és ezt teljesítették is. Szerintem beindult egy komoly megtisztulási folyamat is az MSZ-ben és ez csak javára válik a szervezetnek és a nemzetnek is. Örömmel láttam, hogy jobbikosok gárdisták is vannak ott, és remélem, hogy egyre közelebb kerül a két magyar tábor az egység megteremtéséhez. Vona most épp a Tevében van kihallgatáson, de ettől eltekintve jó lett volna, ha független személyként akár, de eljön a rendezvényre. Orbánt nem láttam ott, pedig vagy félmillióan megfordultunk a 3 nap alatt a területen. Csurkába viszont belebotlottam. Mint egy zombi, úgy közlekedett sátrak között, mint egy nagy, fehér szellem, akit már a mellette haladó hölgy támogatása tart csak a föld felett. Később még kibontok az ottani élményeimmel kapcsolatosan több gondolatomat is, de most csak azt tudom mondani a szervezőknek és a sok dolgos munkás kéznek, hogy megtiszteltetés volt számomra, hogy megismerhettem közülük néhány személyt, és örülök annak, hogy – velük együtt-, magyar vagyok!
Most olvasgattam a híradást a cigánygyilkosságokkal kapcsolatosan és azon filozofálgattam, amit az oldalon is felvetettetek már. Rutinos rendőr kollégám megerősítette, hogy nem kerek a történet. Információim szerint elfogták a most a Mossad által beszervezett specnazos srácokat, de erről már írtam korábban. Most viszont nem ezeket a figurákat mutogatják a TV-ben, sőt. Róluk hallgatnak mélyen, pedig be vannak varrva. Ha figyeltétek a híreket, a legelső csatornákon 6 személyről beszéltek és egy cigány „járőr” autóra leadott, sörétes fegyverből származó lövésre hivatkoztak, aminek utána üldözés és elfogás lett a következménye. Már 4 emberről szól a történet, spicliről, aki feldobta őket és telefonos cellainformációkról, FBI-os profilalkotói munkásságról. Ha jók az infóim, akkor a srácokat, akikről a hírek szólnak, feldobták, de korábban már tudtak róluk és csak a fedőtörténetet képviselik. Olyannyira, hogy –ha jók az értesüléseim-, már csak kettejüket tartják benn. De itt is van csavar a történetben, mert nem is őket mutogatják tán a TV-ben. Tehát. Vannak a valóban beszervezett és lebuktatott figurák, akiket nem mutogatnak, de bevarrták őket, és vannak a srácok, akik nem követték el azokat a bűncselekményeket, amikkel vádolják őket, de egyszerre fogták el az említett 6-fős (3 specnaz, 1 mossad, 2 cigány) csapattal, és vannak beöltöztetett tetkós figurák, akiket a TV-ben mutogatnak, nagy színjátékot játszva. Szavazzatok, melyik verzió lehet az igazi! Az igazi nagy dobás nem is az, hogy eljátsszák a színi előadást, hanem az a nüansz, hogy Putyin „berágott” Drazséra és úgy általában a Mossadra (magyarországi kiskirályok) és ennek nem lesz jó vége. Bajnai, Drazsé és Bencze benne lehetnek a levesben, s ha igaz a hír, akkor meg is főnek, mert „önjáró” idiótáknak nézik ezt a társaságot már sokan. Ficó sem véletlenül merte elriogatni a zsidó sólymot. Mögötte már brummog a medve és nagyon nem jönne be neki egy Drazséék által kirobbantott cigány háborúskodás. Még a végén úgy is alakulhatna, hogy rájuk is átterjeszti a Mossad és mire Magyarország a zsidók kezére kerülhet (a terveik szerint), akkorra akár a régi nagy területét is visszahódítják. Tehát, az orosz maci zokon vette, hogy a mossados Drazséék bele akarták keverni ebbe a csúnya magyarországi cigány-magyar polgárháborús történetbe őket, és ennek lesznek következményei. A hivatalosan feldobott információk egy FIDESZ-közeli helyről beszél, ahol a srácok biztonsági emberek voltak. A sörétes puskák is tán a fal mögül kerültek elő, de önmagában ez sem bizonyíték. Kérdés az, hogy ha a Mossad ellen megy „KGB”, akkor nekimegy-e Putyin a FIDESZ-nek, ami szintén totális Mossad támogatást élvez? Liqud Viktor veszélyben van tán? Kérdés az is, Hogy Pintérrel mi lesz így? Mondhatnám azt is, hogy milyen szép lenne, ha az össze tengeri algát kitakarítanák az országból, de még a világból is, de ez hiú remény, mert ez talán még az FSZB-nek (KGB mai neve) sem érdeke, s különben is, helyettük itt maradnak „rendfenntartani”. Nem tudom, mi a jó megoldás, de az most elég kézenfekvőnek tűnik, hogyha Drazséék így belenyúltak a mézes bödönbe, akkor a maci nem fog nekik kezet csókolni ezért. Ha és amennyiben itt tényleg számon lesznek ezért lőve, ez a magyarországi viszonyokat alapvetően befolyásolhatja. Megjegyzem, hogy Drazséra már maga a Mossad is orrol, de ez biztos csak a szaglószervük nagysága miatt lehet. A FIDESZ vezérkara esetében is fennáll megtisztogatás esélye, bár Pintért nemzetközi nagykutyaként, csakis vállról indítva rendezhetik le. Ez pedig a nemzeti radikális oldalnak sem válna előnytelenségére, s ha Csányi köreit (no meg Gyur-csány-i és társai) sorra vesszük, már jöhet is az a nemzeti kormány. Jöjjön hát, aminek jönnie kell!
Levél Benczének a 100 milliós célprémium okán!
2009-08-24
Bencze Úr, információim szerint, a közelmúltban tett NBH-s bejelentésemben (amelyet az ORFK-nak is megküldtem) lévő információk alapján önök az IOSA-n keresztül elfogtak több elkövetőt is, akiket a legutóbbi cigánygyilkossággal kapcsolatba lehet hozni.

Természetesen, a televízióban és a híradásokban nem ezekről a személyekről esik most szó, és én sem rájuk gondolok, hanem azokra, akiket – értesüléseim alapján – titokban tartanak fogva és pontosan megegyeznek az általam is megemlített paraméterekkel. Bár tudom, hogy nem publikus a dolog, mert nem magyarok az illetők, és azt is tudom, hogy visszavonta a felajánlott nyomravezetői díjat, azért én most mégis azt jelzem, hogy a 100 milliós célprémiumra mégiscsak igényt tartok. Legfeljebb visszaosztok belőle kicsit, amolyan magyarosan. A viccet félretéve! Amit tesznek, azzal végképp kiírják magukat a civilizált emberek történelméből. Igényemet a prémiumra jogosnak tartom, és attól nem kívánok elállni, ugyanis szükségem van pénzre ahhoz, a Mossadot megsegítsem, mert még nem ártottak eleget a nemzetnek! A pénz átadásának módja miatt ne aggódjanak. A médiát én hozom, önöknek csak az indokláson kell gondolkozni, ahogy szoktak! Majd csak kitalálnak valamit! Késedelem esetén kamatot számítok fel!
Áldás, s békesség!
2009-08-24
Posta Imre

Lássuk a medvét!

Tegnap estére alig ment az oldalam. A szakembereim szerint valamit belecsempésztek, ami így leterheli az oldalt. Dolgoznak rajta. Számítottam valami ilyesmire, de már valahogy az is benne van a pakliban, hogy bejönnek hozzám és elvisznek „beszélgetni”. Csak jó, ha tudjátok, egy láthatatlan háború zajlik ezen a síkon. Az embert, akitől információk jöttek, bevitték az NBH-ra 2 napra és nem csak faggatták (aztán volt egy kis ütésváltás is a BV-sekkel), hanem próbálták beszervezni is. Aztán elengedték, de még azon az éjjen meglátogatták megint, hogy bevigyék. Tegnap este, amikor beszorult a lap, én is beélesítettem a riasztót, a 82-es tarackot rácordítottam az ajtóra és felszórtam a kertet vassulyommal, taposóaknákkal. A spirituális védelem mellé ez sem árt. Mostanra derült ki, hogy a mossad azon emberei, akik az informátorom is keresték, talán nem a vérünket akarják. Egyelőre az a helyzet. Hátradőlhetünk, viszont Drazséék nem tehetik ezt meg. Brumma, brumma, brummadzag!

Az elfogott Specnazosokat már elengedték, de az a medve nem feledékeny, gondolom. Nem lepődnék meg azon, ha valami történne még ezen a héten. Mindenesetre az embert, akinek információit az IOSA kapcsolatokon keresztül megkaptam a védelmembe veszem, mert ez parancsnoki kötelességem. Senkit nem hagyunk hátra!
Tegnap egyik bölcs rendőrbarátom ajánlotta figyelmembe a belpolitikai káoszteremtés mellett azt a lehetőséget, amit Sólyom személye fémjelzett az utóbbi hónapokban. Ha nem sikerülne idehaza kirobbantani a cigány-magyar barátságos torokmetsző mérkőzést, akkor a szlovákokkal kell hadiállapot felé sodródni az országnak. Tudom, hogy ez még második hallásra is elég bizarr elképzelés, de nem árt a lehetőséggel számolni. Ma találkoztam öreg barátommal, akivel beszélgetve elkottyantottam magam, hogy korábban ilyesmiért, amit a tótok most tesznek a zsidó köztársasági ülnökkel, már jegyzéket adtak volna át és a hadoszlopok fel is sorakoztak volna a határ mentén. Ficó is készül a választásra. A cigánykérdés ott is napirenden van a bűnözéssel egyetemben, de úgy rettegnek az igazságtól, mint semmi mástól. Ha Magyarországot sikerül destabilizálni egy polgárháborúba rángatva, akkor az átterjedhet rájuk is. Mi van akkor, ha Felvidék is autonómiát akar? Volt, nincs Szlovákia? Ja, nem is volt, de már nincs is megint? Nehéz dilemma. Az oroszoknak talán ott nagyobb a befolyásuk, mint a zsidóknak, viszont ellenérdekeltek is. Barátommal arról beszélgettünk, hogy kinek lehet az érdeke mindez? A Világkormányig nem jutottunk el, mert csak az orrunkig látunk, de most, ahogy leírom, talán ez a helyes. Lokálisan talán a legnagyobb mocsoknak sem érdeke itt háborút generálni, de ott a távolból már más a helyzet. A népességcsere így kivitelezhetőbb, a cigányoktól is meg lehet szabadulni, miközben nem kell választásoktól tartania Viktornak, és ki nem derül sohasem, hogy ki és milyen ügyben érintett az országban. FIDESZ nagyon hallgat. Bajban vannak, mert alkalmatlan vezetőik vannak, akik magánérdekből vitték félre a nemzet ügyét, most pedig tehetetlenek. A Mossad mögöttük van, Pintér, Csányi…szóval: keresztbe-hosszába zsarolhatók. Szóval, a FIDESZ bukása már most a borítékomban, a többiek is totális erkölcsi válságban, bénultan lesnek csak ki a fejükből. Ma azt szerettem volna elérni, hogy híjon be a Nemzetbiztonsági Kabinet egy meghallgatásra. Kérem, követelem tőlük, még akkor is, ha Simicskó sikító frászt kap a nevem hallatán. Állok elébe! Beszélgessünk, de ne 2 hét múlva, hanem most! Sólyomnak már tegnap akartam egy levelet küldeni, hogy önként menjen a süllyesztőbe és szólítsa fel a pártokat az alkotmányos és morális válság okán a parlament feloszlatására, miközben a nemzeti radikális kerekasztal meghívása mellett kezdjük meg az ország rendbetételét. Át kell vágni a TelAvivi csomót egyetlen suhintással, s akkor lehet valami új irányba nyitni. Nem vagyok naiv. Oly sokan és oly mélyen be vannak ágyazva a rendszerbe, hogy onnan képtelenek elszabadulni. Ezek lesznek a „rendszeráldozatok”. A Nemzetellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság is formálódik. De sokk tennivalóm van. Közben beszélnem kellene Vukiccsal és Gáborral is, de ott van még pár más személy is, akik nélkül ez az egész nem fog menni. Közben tovább megy a holokausztozás és ez a cigány-ostobaság, gyűlöletkeltés a médiában. Bösztörpuszta elhallgatása, a Jobbik és a Gárda nyírása. De nagyott fog ez durranni hamarosan! Képzeljétek, a fiam megcsörgetett a kártyásáról (DOMINO) és mire felvettem, éppen akkorra tette le. Visszahívtam. Hazaérve mondja, hogy küldtek neki SMS-t a szolgálatótól, hogy 300 Ft alá esett az egyenlege, pedig kettőezer felett volt még tegnap előtt, s nem beszélt senkivel azóta. Most be kell menjek a céghez is, és arra kérem a vezetőket, hogy rakják ki a farkukat az asztalra! Először persze leellenőrzöm a tényeket, de aztán nem teszik a kipa alá, amit kapnak! Apropó, kedves senkiházi NBH-sok, megtehetnétek ezt helyettem, ha már ráértek. Elvárnám, hogy amennyit a hazámért helyettetek teszek, a családom minden tagja kapjon egy korlátlan lebeszélhetőséggel rendelkező telefont. Az sem bánom, ha csak rajtatok keresztül futnak a vonalak, egyenesen a Mossadhoz, mert nincs olyan titkom, amitől ne szégyellhetnétek el magatokat! Szóval, várom a fiam DOMINOS telefonjára az egyenleg rendezését és szolgáltató bocsánatkérését!

2008.08.25.
Posta ImreNBH-nak, ORFK-nak ment!

Jó hírem az, hogy több titkosszolgálat alászolgái szerint ma ebben az országban egyetlen hiteles és gyors hírforrás van, és az a postaimre.com. Azt mondják, hogy ott tartanak, ha meg akarnak tudni a „hülye” kormányunk tervéről, akkor megnézik az Imrét! Na, erre varrjon valaki pántlikát! Ha összefüggéseket akarsz látni, akkor javaslom a postaimre.com-ot!

Ami a jövőnket érinti, ma már senki sem optimista, még a HVG-sem. Ezek a böszmék addig nyuvasztanának, amíg bele nem sárgulunk. Gazdasági elemzések azt mutatják, hogy a távol-keleti piacok beindítása nélkül akár 5 évig is elhúzódhat a válság. Persze mi tudjuk, hogy szándékosan vagyunk sarokba szorítva, mert a zsidók gyors és tömeges betelepítési tervét azért kellett lefújni, mert híre ment az inváziónak. Nos, ehhez is van némi közöm, azt hiszem. De még nincs vége, mert lassan, de biztosan jönnek azért. Gazdaságilag Nyugat teljesen beállt, nem sokat tehetnek. Az elektronikai piac most kezd bedőlni és a kinti elemzők azt jósolják, hogy a Forint még januárig tarthatja magát, aztán 300-500 között lesz valahol a plafon. Mivel volt már ilyen ősz jóslat is, amit az IMF hitelkerettel lehetett mesterségesen elodázni, ezért most ne sikítson senki. Ami elkerülhetetlen, az nem elkerülhető! A jelenlegi magas betéti kamat a lakosság beetetése, hogy a valutáját kicsalják. A bankok tudják, hogy a reálértéket nem tudják tartani, ha jön a leértékelés. Információk szerint a magyar kormány reál adóbevétele 2009-ben (bár még nincs vége az évnek) eddig 53%-al csökkent. Megerősíteni nem tudom a hírt, de nem hihetetlen szám. Az iparunk a nyugatiak és a zsidók kezében van, ezért a libatolvaj nem tud sem élénkíteni, sem gazdaságot bekurblizni! Nincs neki olyan, és a nyugatiak először a saját ügyeiket szeretnék lerendezni. Az IMF befagyasztotta a libatolvaj kormánya számláit és az új költségvetés csak egy hazugság-koholmány. A Fidesz megszólalni sem mer. Az államháztarási hiány az egekben. A köztisztviselői munkabár és a infrastruktúra fenntartás, maga a lopás. Ez minden gazdaságban fiktív, de egy szót sem beszélt a 140 milliárd + kamat + halasztott fizetéssel előálló államadósságról. Ez a teher 2,5 millió magyar termelő nyakán van, ami világrekordnak számít ebben a kategóriában.

Biztosan emlékeztek rá, de már 1992-ben indult be a sok izraeli-magyar béketábor. Sok Lauder-tábor és iskola alakult akkoriban, a nemzetközi zsidótiszteletünk okán. Sokan tanultak magyarul, s mára már felnőtt az a generáció, amelyet akkor is azért oktattak a magyar nyelvre, mert tudták, hogy ezzel céljuk van. A cél pedig, egy pár évtizeden belül, Magyarország titkos betelepítése zsidó cserkészekkel. A HILD életjáradék projekt a nyugdíjasok vagyonelkobzására szerződött, nyugaton már nem működhet ilyen koncesszió, mert sok szervezőt agyonvertek. Ezt a tervet Mo-on még kibővítették. Fiatal, magyarul jól beszélő párok vesznek hétvégi házakat (persze messziről jött ember mindig igazat mond). Ezeken a helyeken kezdik meg a mesterséges magyar múltjukat, aztán lépnek tovább, gyerekestől. A valutaválság címén elkobzott lakásokba ezekből csak 30% jut, mert nem akarnak lebukni. Ami most teljes erővel működik, az a 40-60 év közötti egyedül álló nők megkörnyékezése. Kifizetik minden adósságát és kap még kis jattot, de ezért a szomszédoknak azt kell mondani, hogy egy korai félrelépésből származó gyermeke tért haza. Ezzel teremtik meg a történelmi hátterét a betelepülőknek, miközben még arra is ügyelnek, hogy a „csemete” hasonlítson a „mamára”. Kiemelt célpontjuk a panellakások. Információim szerint, Drazséék még hamis papírokról is gondoskodnak a számukra. Jelenleg ezt a tervet futtatják, mert beleköptünk a maceszukba. Mo-on, 8 titkosszolgálat közül Drazséék (Bencze sem) nem bíznak ennek felében sem. 2009-ben 120 ezer eredeti és hamis anyakönyvi kivonatot csempésztek be a SZÜV rendszerbe. Ez mind zsidó, miközben újvidéki magyar nem vándorolhat be. Mit gondoltok, miért éppen a Magyar Állami nyomda nyomja a zsidók, Izrael papírjait, személyes okmányait? Viccből ugye? A tévedés kizárva, a hamisítás olyan biztos, mint ide Lacháza. Az eredeti hamisítványokat ki ismerné fel?

Éppen most kaptam a hírt (Norvégiából!), hogy svájci bankokból megkezdték a zsidók kimenekíteni a vagyonukat Magyarországra. Nem szeretnék, ha az ottani lazuló banktitkok okán kiderülnének, honnan vannak a pénzek, ezért ebbe a zsidóeldorádóba csempészik át tisztára mosni a lopott holokauszt-tőkét. Bajnai lenyilatkozta, hogy már csak jövőre kell nekünk IMF hitel, aztán nem. Barátom elmondta, hogy számára ekkor világosodott meg a kép, hogy a svájci hatalmas lopott pénzek kezdik el működtetni a magyar látszatgazdaságot. Az igazi rablás akkor kezdődik majd, bár az eddigi sem volt semmi. Értitek ugye? A zsidók még nem adták fel a tervüket. Már itt vannak és mindenképp itt szeretnének randalírozni a mi kárunkra. De nézzük csak, mert van itt még egy érdekes információ is.
Meg nem erősített hírek szerint, a „magyar kormány több tagja, délamerikai kormányokat keresett meg abból a célból, hogy zavargások esetén őket befogadják-e? Remélem nem mennek el innen (csak zsákban)!

Posta Imre
2009. 09.14.


Kedves NBH, csak a felfegyverzett cigányok miatt kívánom felhívnia figyelmüket a mai írásomra! Nem szeretném, ha magukat gárdistáknak mutató mossados derejék kennék a lekvárt a Hősök Tere környékén, miközben tudjuk, mire megy már ez ki. A hatalom rúgja az utolsókat és azok a rendőrök akik most rosszul döntenek, azok rosszul lesznek megdöntve! Kérem, szóljanak a Simicskós bizottságnak is, hogy ha már FIDESZ, akkor legalább ne legyenek ostobák!

Áldás békesség!

Posta Imre

„Bajnai-Orbán paktum, Sólyommal megfejelve

Mint ismeretes, a FIDESZ vezérkara összecsődítette a megvezetett népet október 10-re. Az önkormányzatok vezetőit, civil szervezeteket is tettre hívott, hogy tetemre hívhassa őket röviddel azelőtt, hogy egy Kállai nevű ember a cigányok fegyvertelen és barátságos tömegével lepje el a Hősök terét. Tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, és az is remekül körvonalazódni látszik, hogy hatalomátmentési akcióról, egy tudatosan felépített eseménysorról van szó. A FIDESZ és a többi hazaáruló pártvezetés még júniusi megegyezésük értelmében cselekszik most is. Sürgeti őket az idő, mert látszik, hogy másképpen nem úszhatják meg a felelősségrevonást, csak úgy, ha a hatalmat úgy szerzik meg, hogy az MSZP-SZDSZ (MDF) el sem veszíti azt. Egy látványos cirkuszi előadás készül számunkra, sok-sok porhintéssel, orbáni retorikával, semmitmondással. A cél az, hogy a háttérpaktumban foglaltaknak megfelelően, a zsidó hatalmi érdekeket kiszolgálva vezesse tovább a polgárháborús helyzet élezése és kirobbantása felé a nemzetet. Nem ér rá, mert párttagsága és a vele szimpatizálók tábora rohamosan csökken, hála a nemzet öntudatára ébredésének. Már egy előrehozott választáson is (még ha csalnak is, ahogy eddig tették) siralmas lenne a FIDESZ eredménye, a többi hazánkat eláruló pártvezető pedig eddig is arra fordította az energiáját, hogy szavazóit átterelje e a FIDESZ táborába. A „demokratikus választások” esélye radikálisan csökken. Az a FIDESZ, amelyik Pintér Sándorral (volt belügyminiszterrel és rendőri körökben is hírhedt maffiózó) kampányol, csak egy dologtól félhet. A számonkéréstől, amely a teljes FIDESZ vezérkarára és holdudvarára, mint törvényen kívüliekre felszabadítja a vadászati tilalmat. A „kis zsidópárt” a magyar nemzetiség álcája alatt hajtja végre Tel-Aviv parancsait. A cigányok uszítása és a magyargyűlölet keltése eddig is a jóváhagyásukkal, aktív és passzív együttműködésükkel történt. A cigánygyilkosságok mossados hátterének dekonspirálása kicsit összezavarta azt a polgárháborús készülődést, aminek következtében most új terveket kellett készíteni a magyarok figyelmének elterelésére a zsidók országrablásáról. Ne feledjük, hogy eddig is a cigánykérdést tolták maguk elé, mit a dózer a tolólapot és minden magyart rasszistának nyilvánítottak, aki ezt szóvá merte tenni. Most is ez van. Van okom feltételezni, hogy Sólyom László (aki Kohn Béla unokájaként van –gondolom nem ok nélkül – emlegetve) már rendelkezik a hatalom átjátszásáról szóló dokumentumokkal, és köszörüli a torkát a kezébe adott beszéde megtartására, ami még a választások látszata előtt, a különleges helyzetre hivatkozva, adja át a hatalmat hivatalosan is a FIDESZ-nek. Remélem, hogy Kohn Béla unokája nem hazudtolja meg magát, és ha így tesz, akkor vállalja a kialakult helyzetnek is minden ódiumát. Az, hogy összetrombitálja a FIDESZ a sok naiv és érdekvezérelt vezető által megszédített, a médián keresztül altatott tömeget, semmi jóval nem kecsegtet. Ők pontosan tudják azt, hogy még a demokrácia látszatára sem szabad adniuk ahhoz, hogy a zsidó betelepítési program, és a cigányok további uszításával előidézett magyarellenes pogrom bekövetkezzen. Október 11-én a cigányok fognak felvonulni Budapesten, egyenjogúságot követelve úgy, hogy gyakorlatilag a média minden körben pozitívan diszkriminálja őket és a parlamenti vezetőik mindegyike megvezette eddig is ezt a réteget. Remélem, a rendőrség észnél lesz és nem követi el azt a hibát, hogy esetleg nem ellenőrzi a városba beáramló tömeget, ahogy a nemzeti oldalt is szokta, letapogatással, mert azt lehet tudni, hogy a Mossad sok cigányt fegyverzett már eddig is fel. Számítani lehet atrocitásokra és provokált zavargásokra, mert a FIDESZ kormány feladata a jelenlegi maffia-rendszer konzerválása az ország teljes kirablásáig, és polgárháborús helyzetre, rasszizmusra, antiszemitizmusra való hivatkozással a különleges rendszabályok bevezetésén keresztül a nemzeti radikális oldal teljes felszámolása, és mint szükséges velejárója ennek, NATO (zsidó) csapatoktól való segítségkérés a „rendfenntartásban”. Egy Likud-FIDESZ vezette rendszerben a TMRSZ-nek is vége lenne, de ez természetes, hiszen a mostani maffiózók csak így úszhatják meg a rendszerváltást és a számonkérést. Csúnya világot terveznek ezek a betelepítést szorgalmazó ártatlan báránykák, de megvan a hátterük hozzá, hiszen az összeborulás megtörtént és egybenőtt az, ami össze is tartozik. Sólyom asztalán ott lehet már a megírt beszéd a hatalomátmentésre a parlament feloszlatására is, jobb ha ezzel számoltok. A cigányok ilyen nyílt provokációja ezzel a Kállai-Orbán kettőssel sem véletlen egybeesés. Sólyom László, felhívom szíves figyelmét arra, hogy eddigi folyamatos jelzéseimre nem reagált, pedig a zsidók magyarországi térnyerése, betelepítési programja, cigányok mossados uszítása és a cigánygyilkosságok leleplezésének körülményi is mind abba az irányba mutat, hogy folyamatosan nemzetellenes halogató taktikát folytat. Ne tetézze a bajt, ne adja a nem létező felhatalmazását egy ilyen hatalomátmentéshez. Sokak szemében (akik nem ismerik a valódi hátteret) az ön véleménye számít és hisznek abban, hogy nem gazemberek irányítják az országot. Nos, én tudom, hogy ez nem igaz, de ez kiderül mindenki számára a vártnál sokkal korábban. A következő hetek, hónapok eseményeiért személyesen Sólyom László és Orbán Viktor tehető felelőssé, mindazokkal egyetemben, akik őket még támogatni hajlandóak. A Nemzetbiztonsági Szolgálat figyelmébe ajánlom a következő napok FIDESZ-es rendezvényeinek háttéralkuját és a cigánymegmozdulás fegyveres jellegének feltárását, megelőzését. A nemzeti oldalt, a Jobbikot, a Gárdát arra kérem, hogy ne dőljön be provokációknak, ne tegye ki magát olyan helyzetnek, amiből a nemzetközi zsidómaffia azonnal rasszista híreket koholhatna. Maradjatok higgadtak és folytassátok a nemzetépítést, a még mindig meg nem szólított magyar emberek szemeinek felnyitását!”

Posta Imre

2009.10.06.


Tudom, hogy sok volt ez és némelyik már ismételt írás, de hát a tudás anyját keressük, nem?
A másik ilyen felismerésem a Jobbik szerepével kapcsolatos. Emlékeztek még az elég forradalmi helyzetre, amely mára már a múlt annak a nemzeti oldalnak nevezett társaság részéről. A választások előtt mindenki radikális változást jósolt (kivéve itt pár tudó szkeptikust - MNA is ezen a véleményen volt) és még az is a köztudatba lett dobva, hogy akár kétharmadot is szerezhet a párt. Most értettem meg, hogy erre a lufira azért volt szüksége a Fidesz-Mossad párosnak, hogy a beépítettjein keresztül azért keltse azt a látszatot, hogy nyerhetnek, hogy ezáltal lefogják azokat az erőket, akik már látják, hogy a problémák a szokásos zsidó-nacionalista módon nem megoldható, és azokat is betereljék az urnákhoz, akik egyébként legszívesebben már urnákba pakolnák a rendcsinálás utáni maradékukat! Jól megvezették őket, s minimum két lengyelt ütöttek egy csipásra. A sok nemzeti elhitte, hogy győzhet, s mikor még csak közelébe sem kerültek a megpengetett húroknak, ezzel számos nagyon hívőt ültettek le lelkileg, akik viszont most kezdenek eszmélni, hogy az élet a politikán túl kezdődik. Kérdésem a következő most is! A kettős állampolgárság lelkes megszavazása ugyan mennyi Jobbikos képviselőt érintett személyesen (feltételezve, hogy a legrosszabb átlagot hozzák, mert at LMP biztosan magasabb százalékban, a Fidesz , meg verhetetlen módon jár elő, karöltve az MSZP-vel).

Na de hagyjuk a felismeréseket, mert van itt néhány költői kérdés is. Az alkoho és drogfüggőnek mondott balesetező és mégis szabadlábon lévő Stohl András még mindig a Tűzvonalban! A sorozatot nem nézem, mert ugyanolyan reklámja a Mossadnak, mint a NCIS, de most hívták fel a figyelmem rá, hogy arról beszélnek benne, hogy a titkosszolgálatok (az összes) azon ügyeskednek, hogy az UFO-hívő szektákat össze kell gyűjteni, s mindenkit, aki kilóg a Sorosból! Nem kicsit megy az agymosásá, de hát ez természetes, hisz a kérdés úgy tevődik fel, hogy vagy ők, vagy mi!


Adjon az Isten!

Ma a kórház előtt egy oda tartozó autón fényképeztem le a mellékelt címert. Valaki mondja meg milyen ország címere ez? Honnan a sok csillag? Mitől kék a sáv? Milyen könyvet tart a kéz? Milyen ágak vannak alatta?Tudtommal a SOTE a Magyar állam által van finanszírozva a mi adónkból. Kinek van joga ,mersze megváltoztatni a Magyar címert?

Szebb jövőt!
„Kedves Imre


Egy érdekes történet a Bp. V. kerületében. A Harmincad utca és Petőfi Sándor (helyesen:Bécsi) utca sarkán lévő épületet Csipai, egy Magyar gengszter - mivel bérlő volt - perek sorozata után bírói segédlettel vételi jogot nyert, Hosszú ideig egy sötét arab lakott csak a hatalmas bérpalotában. A földszinten egy éjjel -nappal nyitvatartó üzlet üzemelt orosz, vagy ukrán volt a tulajdonos. Egy alkalommal az épület Petőfi S. utcai oldalán mentünk. Az egyik földszinti helyiségben kertészek ültettek gömb tujákat. Beszélgettünk velük és megkérdeztük hová rakják és kié az épület. Azt felelték az épület Csipaié (Csibai?) és ahol ilyen tujákat látnak az az épület mind az övé. Nem voltunk restek elsétáltunk a Deák Ferenc utcába. Minden üzlet előtt 2 db volt kihelyezve.
Ez nem volt elég, most a Harmincad utca és Deák Ferenc utca közötti történelmi belvárosi épületeket akarja lebontani, helyükbe, valamilyen agyament épületet építeni, tetejére pedig egy hatalmas hajó formát alakítanának ki. Ez a kerület zöld felületét lenne hivatott "növelni". Az építészek - aki kicsit is nemzeti érzelmű - aláírást gyüjtenek és ellenzik ezen barbár elképzelés megvalósítását. Remélem győznek. Az épületek szerkezetileg kifogástalanok, csak külsőleg viselik magukon az IKV és a 20 év gondosságát. Csibai a lakóktól kivásárolta a lakásokat. Tette ezt tudatosan, mert ha a homlokzat lerohadt olcsóbban megveheti. Kérdésem ki segített neki e gazemberség, akasztást érdemlő történelmi városrész rombolás véghezviteléhez ? Szerintem egyértelmű.

Az egyik írásában számunkra szomorú dolgot sejtet. Reméljük, ha lesz egy kis ideje, azért csöpögtet nekünk egy kis életelixirt.

Nagyon jó egészséget kívánunk Önnek és kedves Családjának. Külön üdvözlöm Marcit.
...

Kedves Imre

Elnézését kérem, az előző levelemben nagy felindultságomban következetesen Petőfi S. utcát írtam a Bécsi utca helyet.
Egyébként a Fő utca program is megérne egy misét.
Ja az Önkormányzat az említett épületekre kiadta az éítési engedélyt. !!!!!!! V. KERÜLET !!!!!”

Az a kerület az, amelyben különös gondossággal kell eljárni!


"Kedves Imre!

Az írásaimból gondolom leszűrheted, hogy a szitán tisztán átlátok, látom az összefüggéseket és üldözési mániám sincs - meg össze esküvési elméleteket se gyártok - véleményemet gondolataimat és megérzéseimet írom le, úgy mint mos nézz meg ezt a képet a HUNHÍR- ről loptam le. Kérdéseim, ki fényképezte ezt az életből kiragadott pillanatot ilyen formán, tudatos -e vagy egy ÜZENET, vagy véletlen egybe esés? Nincsenek véletlenek ebben sem.

Én ezt olvasom ki belőle: GOTLYOKNAK GAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

MAGYARUL figyelmeztet, hogy Magyarországon a gójok gazságot kapnak,
vagy gazságban élnek..

Mit gondolsz?

szeretettel: Spartakusz...
Minden és mindenki jó valamire. Ha másnak és másra nem, hát elrettentő példának. A manipuláció egyértelmű és akinek szeme van, az észleli ezeket a nem is apró jelzéseket. Csak egy kicsit kell félrevinni az ügyet és az azt képviselőket és már nem is érnek célba. A Gárda kérdése még nem teljesen van eldöntve, de a Jobbik-függőségtől nem tudnak elszakadni, így ebben aformában sajnos nagy csapdában vannak és ezt sajnálom.
Szeretném, ha a hozzám is eljuttatott (biztosan manipulált) felhívás bizonyítaná, hogy az élet megy tovább, még ha az alábbi levélváltás minden tisztességes magyar ember sorsát is érinti indirekt módon. Remélem, végül nyugtával dicsérhetjük a napot és nem lesz több gárdista feláldozva a hülyeség oltárán, zsidó politikai célokat és propaganda-célokat szolgálva! Az Egyistenre kérlek, NE SZAKADJATOK TOVÁBB!


„Adjon az Isten!
Tisztelt országos vezető bajtárs!
Az elmúlt pár napban egyre több vitás kérdés merült fel mozgalmunkkal, annak vezetésével,és a jobbikhoz való viszonyunk tekintetében.Ezen problémák rövid úton a szakadást eredményezhetik.Ennek elkerülése érdekében és a viták rövid úton történő rendezésére javaslom az országos vezetés (bele értve a megyei kapitányokat is) minél előbbi össze hívását!
Azért teszem meg én ezt a javaslatot mert vasárnap nálunk lett volna a Kelet találkozó,és ezen régiós összejövetel helyett lehetne inkább az országosat össze hívni.
Ehhez rajtam keresztül csatlakozik:
mi azaz Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nógrád
Vas
Komárom-Esztergom
Győr-Moson-Sopron
Baranya
Fejér
Veszprém
Csongrád megyék is.
Továbbá kezdeményezzük, hogy az országos értekezleten részt vehessen Kiss Róbert is.
Válaszodat köszönöm!

Szebb jövőt!
…”

Válasz:


„Adjon az Isten!

Az alábbi indítványt figyelembe véve, az országos szintű vezetői megbeszélés helyszínét és időpontját a következőre módosítom:

Heyszín: Budapest, XVIII.ker. Törvény u.- Ady E. u. sarkán lévő Jobbik iroda.
Időpont: 2010. 09. 05., 9.00 óra

Minden egyéb marad az előző e-mailben leírtak szerint.
Több módosítás sem időpont, sem helyszín tekintetében nem lesz.

Minden megyei vezetőtől visszajelzést kérek!

Szebb jövőt!

…”

Ha hiszitek, ha nem, de minél inkább erőlködik a rendszer, annál veszettebb lesz a annak omlása is. Tudom, hogy jó híreket várok tőlem, s azt most egy kis anekdota által meg is fogalmazom. Tegnap egy rapper-talmudista haszid zsidót mutogatott a Telaviv 2. Az önállóan nem létező zsidókultúrát jött népszerűsíteni Budapestre! Eközben a Rétegklubban Putyint mutogatták, amint az új Ladával buzdítja a hazai termék vásárlására a szintén lúgozott agyú oroszokat (ott azért talán messze nem olyan rossz a helyzet, mint nálunk), és örömmel makogták el, hogy állítólag az autó 300 km megtétele után lerobbant és véletlenül azt is felvették, amint az új sztrádán egy konvoj kíséri, másik két olyan kis sárga Lada kíséretében. Nem magyarázatképpen, de szerintetek Obama egyedül a sarki közértbe kimehet? Csak a héten két FSZB-s magasrangú tisztet ölt meg a Mossad. Az, hogy tele van a világ külföldi gépjárművekkel, az igen szomorú, de nyilván ezen is változtatni kell. Ezt a hírt követően az oroszoknál tomboló tűzvészről számoltak be, mint elektromos szikrától származó természeti jelenségről. Valamiért az az érzésem, hogy tényleges változásokat kell megéljünk, s örülhetünk neki,, hogy mi nem UFO hívők vagyunk, hanem „csak” NIBIRU várományosok.

Ez pedig zárásképpen egy exklusiv videó. A megállapításai minden esetre helytállóak!

Link

Hozzászólások

# | taskeszi taskeszi - 2010 09 04 ¦ 15:12:34
Ez olyan hoszú volt,mint a gyászmenet,ezért nem is mindenhez szólnék hozzá!
Egy országban,mindegy melyikben,én úgy képzelem el a honatyákat,hogy szívvel-lélekkel az adott országhoz tartoznak,és nincs takargatni valójuk.
Ugyanis,ha van takargatni valója,hogyan követeli meg tőlem a becsületes életet,és én hogyan várjam el azt,hogy becsülettel szolgáljon?
Igen szolgáljon,mert én úgy képzelem el,hogy a honatya a nemzetet szolgálja,kiszolgálja,a seggét kinyalja,azért,hogy az egyén becsülettel,és tisztességben élhessen,nevelhesse gyermekeit,és teljes erejével a hazáját építse!
De ma,mindenféle jogszabályok mögé bújva sumákolva mutyizgatnak,és a nemzet,ill.a haza ,mint szó sem jut eszükbe!
Hát hogyan épülhet így egy nemzet lelke,egy ország ereje?
Sehogy!
Csak tiszta,feddhetetlen előéletű emberek lehetnek honatyák,még a legalsó szinten is.
Az írás összes többi adalékának a konklúziója,innen levezethető!
A fejétől büdös a hal!

Lehet e kettős állampolgár a Mossad-os zsidó?
Igen lehet!
Mégpedig zizraeli,és Plutó-i állampolgár,de semmi képp nem lehet Magyar állampolgár!
# | postaimre postaimre - 2010 09 04 ¦ 16:29:47
Honagya-gatya, hol vannak már azok?
Nem a napló miatt, hanem magamnak szedem össze az eseménylistát, mert a góchoz közel már nem lehet slendrián az embör! A tények magukért beszélnek és a hazugságaik repedéseit csak még nagyobbakkal tudják befoldozni, de már nincs anyag, ami tartaná a pecswörköt.
# | Huliganthropus Huliganthropus - 2010 09 04 ¦ 16:45:42
Alkotmánykiegészítési javaslat:

Minden képviselő köteles fitymát "viselni", annak eredeti helyén (nem fején [kipa]).
A Magyar Szent Korona előtti tiszteletadás, a Korona megtekintése, a Magyar Parlament látogatása csak fityma viselésével engedélyezett.

Indoklás: A jelzett, részben csonkolt testrész amellett, hogy nem nemzeti sajátossága a magyarnak, vagy más európai nemzet tagjainak, a magyarság feltételezi, s a jelen állapotok szerint tapasztalja e személyek részéről a szintén csonka (nem teljesértékű), abberált gondolkozásmódot, szemléletmódot, mely sérti a Szent Koronát mint személyt, sérti a Parlamenten keresztül az egész magyarságot.

Ezen rendelet nem visszavonható, hatálya a mai napon lép életbe.
# | postaimre postaimre - 2010 09 04 ¦ 16:50:30
Huligan, te kirekesztő! A fityula-kérdés nem megbízható mutató még férfiaknál sem, bár elég egyértelmű jelei lehetnek a metszésének, ugyanakkor nők esetében ez sem mérvadó!:|
Nyugi, ki van már nyomdokolva a menetrend.
# | A Hun A Hun - 2010 09 04 ¦ 17:34:11
Udv Imre!
Az biztos,hogy az elmult 20-ev *parlamenti*partjai,es vezetoi haza,es nemzetarulast kovettek el.Most pedig olyanok akiknek nem tetszik ez a tenymegallapaitas,es itt olvasgatnak a keresztcsontig.Csak azt nem tudom,hogy a *birka*nep mikor fogja a csipat kitorolni a szembol?;)
# | Huliganthropus Huliganthropus - 2010 09 04 ¦ 18:51:22
Korábbi írásomat humorosnak szántam, de nem vicc.
Főleg, ha számításba vesszük a zsidók "szerződéskötését", melynek kissé nevetséges jelölésmódja éppen e cirkumcízió, mikoris nyolcadnapon viszik a fiú gyermekeket jelöltetni. Jelöltetni, mely fajhoz tartoznak, mint a katólikusoknál a keresztelkedés, hogy ahoz a valláshoz láncolják örökre a gyermeket, aki még nem képes saját sorsáról egyedül döntéseket hozni. Bár a keresztelkedés nem jár maradandó károsodással, s később nem befolyásolja szellemi fejlődésében az érintetteket, ezzel szemben a körülmetéléshez hasonlóan, egyfajta elhivatottságot feltételez mindkettő. A testi károkozás maradandó volta okozhatja a zsidók más nemzetekkel, jobban mondva az emberi fajjal szembeni arroganciáját, mert szülei, fajtársai által örökre megbélyegezve ha akarna sem tudna beilleszkedni más társadalmakba, legfeljebb elrejtőzhet azokban. Marad tehát a parazita létformánál, a faji beidegződés, a megkülönböztetettség tudat alatt, majd később tudatosan tereli a csordaszellemmel kiegészítve a többi faj, az emberi faj ellen. E szándékos emberellenességük, a "jelöletlenek"-kel (mint szabad lényekkel, akiket nem köt semmilyen szerződés [az ördöghöz]) szembeni fajgyűlöletük vezeti őket azon az úton, amely a teljes világuralomra irányul. A világ urai azonban soha nem lehetnek, mert egyrészről azok ősidőktől már a magyarok, másrészt viszont akkora szaporulatot a beltenyészet útján sohasem fognak tudni generálni, amennyi győzelmükhöz elégséges lenne. Sorsuk tehát a kipusztulás, így, vagy úgy, el kell tünniük. Ha nem a genetikai "egyoldalúság", akkor az emberi faj tevőleges segítségével, amire már voltak korábban is kezdeményezések, s amely igény azóta is folyamatosan fennáll.

Jogos tehát az igényünk, az emberiség más fajainak igénye, hogy a köz által is láthatóvá tegyék e "kiválasztottságukat" oly módon, hogy a kipa körül végezzék el ezt a "körülmetélést" (amit más "kultúr"-körökben egyébként "skalpolás"-nak neveznek), ily módon tudtunkra adva, láthatóvá téve számunkra másságukat, magasabbrendűségüket, hogy kellő alázattal hódolhassunk előttük. :)

Visszakapcsolva az ember-faj problémakörhöz, nem neveznének "fajgyűlölőnek" senkit, ha az, vagy azok a faj(ok) nem lennének valóban más faj(ok). A magyar nyelv kifejező!
# | sara sara - 2010 09 04 ¦ 20:09:41
hosszú volt,de hasznos!
A Hildről már meg is feledkeztem.
Tényleg,az elmúlt 20 évben hány átverést,kifosztást értünk meg!Tribuszerné,giliszta-ügy,a maszek sörfőzdék beindítása,majd leállítása,Baumag -ügy.a libákról sem megfeledkezve.Félelmetes!Meg a ki nem fizetett alvállalkozók,akik mindig magyarok voltak.
# | harcos anya harcos anya - 2010 09 04 ¦ 22:12:12
Na ide tartozik ,múltkor párom tanúja volt egy érdekes esetnek ,ide kívánkozik..autószerelőhöz ment és ott futott össze egy cigánnyal(kocsikhoz nem értek) valami menő járgánnyal...,bár -.éppen sírt a szája, hogy lecserélte az asszonyt valami fiatalabbra, de ez sokba került neki, teljesen legatyásodott, mindenét otthagyta a nőnek..aranya sincs már(olyan sok)...ezt a kocsit is csak azért vette meg,mert a családban valaki szintén megszorult, és nagyon kellett a pénz amannak , de ő valami potom áron megvette a járgányt..csak olyan barom volt, hogy valamit mindjárt elbaltázott rajta..,de most jön a sztori lényege, meséli :neki majd jó lesz hamarosan ,mert valami sógor-koma rokon intézi ,hogy megint kap valami jó melót:és most figyelj!! ő épületbontást végez..méghozzá úgy, hogy a polgármesteri hivatalból kapja a megbízást, jó pénzért lebontja és még övé a bontott anyag is..elmesélte milyen jó pénz most a bontott tégla...,tehát az őseink,anyánk-apánk verejtékével,kommunista szombatjával,téglajeggyel,egyebekkel összehordott értékeit,épületeit, zsidó jóváhagyással,jó pénzért,kiárulják..és máris lesz hely új plázának, lakóparknak..új lakónak...na így veszik el itthon minden értékünk..épületünk...,így szorítanak ki aljas módszerrel,alattomosan lassan hazánkból, ott tartunk,hogy örülni kell már annak is ,ha magyart látsz!!
# | gabi gabi - 2010 09 04 ¦ 23:15:19
Az Üllői úti laktanya bontott tégláit is cigányok őrizték és árulták - bementem érdeklődni, ott terpeszkedett a cigány az autójában és őrködött. A téglát is drágán adta. Akárcsak lomtalanításkor, azt is ők felügyelik.
# | magyar saman magyar saman - 2010 09 05 ¦ 01:57:01
A körülmetéléssel kapcsolatban néhány megjegyzés:

- valóban kéne, sőt kell is, honvédelmi okokból kötelező fitymavizsgálatot tartani, mert ez kiszűri a férfi zsidókat, s őket karanténba helyezni, vagy ha zsidónak vallják magukat, keményebb intézkedéseket foganatosítani

- ebbe igaz magyar férfiak is beleeshetnek, de ez benne van a pakliban, ők ezt belátva, ennyivel is többet tesznek hazájukért

- a zsidó nőkkel kapcsolatban, ezt nem lehet kiszűrni, de gyanú esetén szintén karantén, s bizonyítékok esetén keményebb intézkedések

- egyébként a körülmetélés nem más, mint egyfajta öncsonkítás, a férfiasság, a férfi nemi szerv megcsonkítása. Ez bizony nem kis frusztrációt okoz, akár tudat alatt, akár tudatosan, a férfi alany egész hátralévő életében. Talán értjük, miért függ ez össze a sátánizmussal, a zsidó vallással, és jehovával, aki mindezt megparancsolta. Talán azt is értjük, hogyan hat ez a zsidók aberrált szexuális életére, és hogy miért női ágon öröklődik a zsidóság. Hát azért, mert a zsidó egy női jogú vallás, és jehova egy biszex istenség.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 100% [1 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 0% [0 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]
Generálási idő: 1.43 másodperc
62,814,222 egyedi látogató